Blog

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi kiracılarla kiraya veren taraf içinde imzalanır. Bu belge yazılı biçim şartına makul olarak hazırlanması ihtiyaç duyulan evraklardandır. Kira sözleşmeleri ile taraflar muhtelif yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Kiralayan açısından kira sözleşmesine bağlı olarak haksız bir nedenle kiracı tahliye edilemez.

Kiraya verenin kiracısını tahliye edebilmesi kanunda belirlenen şartların sağlanması ile mevzubahis olabilir. Türk Borçlar Kanunu kiracılardan tarafa bir yaklaşım sergiler. Bu nedenle de kiraya veren açısından koşullar sağlanmadan kiracı tahliyesinin isteği olası olmamaktadır.

Kiraya verenin kiracısını tahliye edebilmesi 10 senelik uzama süresi ile ya da hukuken haklı bir gerekçesinin olması halinde mümkündür. Bunun yanısıra hukuken kiraya verenin haklarını kullanabilmesi için yasal zeminde kendisine laf hakkı tanıyan tahliye sözleşmesi de bulunur.

Tahliye taahhütnamesi kiracı ile kiraya veren içinde imzalanarak hukuki değere haiz olur. Bu belge hazırlanırken yazılı biçim şartına uyulması kuralı aranır. Ayrıca tarafların karşılıklı irade beyanlarını baskı altında bırakılmaksızın ortaya koymaları gerekir.

Tahliye Taahhütnamesi Kapsamı

Tahliye taahhütnamesi kiraya verenin haklarını kullanımı için hukuki dayanak yaratır. Türk Borçlar Kanunu kiracıdan yana bir tavır sergilemekle beraber bu taahhütname imzalandığında kiracının menfaatlerine engelleme getirilmesi mevzubahis olacaktır.

Kiraya verenin bu kontrat imzalandığında belirlenen müddette kiracıyı tahliye edebilmesi olası olur. Bu süre içinde tahliye edilmeyen kiracı açısından ise kiraya veren tahliye davası açabilecektir. Bu durumda da yasal süresinde mahkemeye başvurması gerekir.

Tahliye taahhütnamesi kapsamında bulunan mevzu kiracının belirlenen tarihte kiraladığı taşınmazı tahliye edeceği yönünde bir demeç yapmasıdır. Hukuki değere haiz olan bu belgeler yazılı olarak hazırlanmak zorundadır.

Bu taahhütname ile kiraya verenin hukuki zeminde bir seviyede korunduğu görülmektedir. Kiracı ve kiraya veren içinde bizzat imzalanması ihtiyaç duyulan taahhütnamede kiracı adına başkasının imzasının olması hukuki açıdan geçersizlik nedenidir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Düzenlenmelidir?

  • Tahliye taahhütnamesi düzenlenirken biçim şartına uyulması Türk Borçlar Hukuku Açısından zorunludur. Aksi durumda belge yasal bir kıymet taşımayacaktır. Şekil şartından kasıt ise yazılı olarak belgenin hazırlanma zorunluluğudur.
  • Bu tür taahhütnameler noter huzurunda hazırlandıklarında kanıtlama kolaylığı sağlar. Bununla beraber taraflar içinde bir kâğıda yazılarak da hazırlanabilirler. Tarafların bizzat imzası ise belgenin geçerli hale gelebilmesi için zorunludur.
  • Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken sözleşmeye mevzu olacak taşınmazın hangi tarihte boşaltılacağına dair verilen kararın da yer alması gerekir.
  • Belgede yer alacak bilgiler kusursuz ve tam olmak zorundadır.
  • Tahliye taahhütnamesi kapsamında bulunan bilgiler içinde tahliye edilecek tarih de yer alır. Bu tür tarih detayları gün/ay/yıl şeklinde aleni ve anlaşılır bir dilde ve tam olmak zorundadır. Eksik malumat içerecek belgelerin hukuki açıdan işe yaramaması mevzubahis olur.
  • Tahliye taahhütnamesi hazırlandıktan sonra ne vakit imzalandığı da mühim bir ayrıntıdır. Kira sözleşmesi imzalanmadan ilkin hazırlanan taahhütnameler geçersizdir. Aynı şekilde kira sözleşmesi hazırlandığı sırada imzalanan taahhütnameler de yasalar önünde geçersiz kabul edilir.
  • Tahliye taahhütnamesinin hazırlanma zamanı taşınmaz teslim edildikten sonra olmak zorundadır. Diğer durumlarda belge geçersiz sayılır.

Tahliye Taahhütnamesi Hazırlanması

Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken Türk Borçlar Kanunu uyarınca kiraya veren açısından hakların kullanılabilmesine imkân tanınır. Ayrıca bu belge ile kiracıların haklarında daralma yaşanır. Yasal olarak belgenin yazılı biçim şartına uyularak hazırlanması gerekir. Aksi sözleşmelerin hiç bir hukuki kıymeti olmayacaktır.

Kiraya veren taahhütname uyarınca belgede bulunan tarihte kiracının taşınmazı boşaltmaması halinde hukuk yoluna başvurma hakkını kullanır. Bu durumda da tahliye davası açabilir. Kiralayan açısından tahliye davası açmanın dışındaki hukuk yolu ise icra dairesine başvurmak sureti ile icra takip edeni başlatmak olur.

Dava açmayı planlayan kiraya verenin Sulh Hukuk Mahkemesi vasıtasıyla bu işlemleri yapabilmesi mümkündür. Görevli mahkeme olan Sulh Hukuk Mahkemesi’nin yanı sıra yetkili mahkeme kiralananın bulunmuş olduğu yer mahkemesi olacaktır.

Tahliye Taahhütnameleri 2022

Tahliye taahhütnamesi kiralayana hukuki haklarını kullanma fırsatı yaratan bir belgedir. Bu tür evrakların yasalar nezdinde kıymeti bulunur. Hukuki açıdan kanıtlama kolaylığı sağlaması sebebi ile de noter huzurunda hazırlanmaları dava sürecini hızlandırır. Bununla beraber tarafların rastgele bir kâğıda yazarak imzaladıkları sözleşmeler de geçerlidir.

Sözleşmenin hukuki açıdan geçerli olması için sadece yazılı olması yetmez. Kiraya veren bu sözleşmeye dayanarak kiracıyı tahliye etmek istediğinde belgenin bütün koşullara makul hazırlanmış olması zorunludur. Bu sebeple de hukuki yardımcı alınarak hazırlanacak bir taahhütname kiralayan açısından haklarını garanti dibine alacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi İptal Edilir mi?

Tahliye taahhütnamesi hazırlanırken kiracı baskı altında kalmadan ve serbest iradesi ile hareket etmelidir. Tarafların irade beyanı bu belgeler için geçerli olurken taahhütnameler yasal kıymet taşıyan sözleşmelerdir.

Tahliye taahhütnamesi imzalanırken kiracı ve kiraya verenin kendi imzalarının olması gerekir. Kiracı adına fakat yasal temsilcisi imza atabilir. Başka bir kişinin atacağı imza taahhütnameyi geçersiz hale getirecektir.

Bu tür taahhütnameler iptal edilebilir olmaları ile de dikkat çeker. İptal edilme prosedürü lafla ya da yazılı olarak yapılabilir. Sözle iptal kadar yazılı iptalin de hukuki kıymeti bulunur. Bunun yanı sıra yazılı bir iptal belgesi kanıtlama kolaylığı açısından mühim kabul edilir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Geçersiz Sayılır?

Tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılabilmesi için kiracının durumu kanıtlama etmesi zorunludur. Bu tür sözleşmelerin geçersizliği biçim şartına makul hazırlanmadıklarında mevzubahis olmaktadır. Bunun yanı sıra alt kiracılar tahliye taahhütnamesinin tarafı olmadıklarından onlar açısından bu belgeler geçerli değildir.

Alt kiraya verme uygulaması yapılırken kiracı kiralayanın yazılı iznini almak koşulu ile davranmak zorundadır. Kiracı taşınmazı diğer bir kiracıya kiraladığında ve kiralayanın yazılı iznine uyularak bu prosedürü yaptığında alt kiracı terimi ortaya çıkar. Alt kiracı olarak adlandırılan tarafların ise bu tür taahhütnamelerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kiracı tahliye taahhütnamesinin geçersiz bulunduğunu iddia ettiğinde hukuk yoluna başvurur. Bu durumda da Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru etmesi gerekir. Kiracı sayısı çok sayıda ise bu durumda da her kiracıdan tek tek imza alınarak taahhütname hazırlanmalıdır.

Kiraya verenle kiracıların her biri karşılıklı irade beyanları doğrultusunda tahliye taahhütnamesini imzalamak zorundadır. Kiracılar taahhütnameyi geçersiz saymak istediklerinde ise mahkemede iddialarını ispatla mükellef tutulurlar. Bu sebeple de mahkemelerde geçerli olan maddi kanıt mevzusu ile ilgili ellerinde kanıtların olması gerekir.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı muayyen bir sürenin sonunda taşınmazı boşaltacağını taahhüt eder. Kiralayan açısından ise bu vaziyet sürenin sonunda kiracıyı taşınmazdan çıkarabilme hakkın doğuracaktır.

Tahliye davası açıldığında kiralayanın elinde tahliye taahhütnamesinin olması halinde dava süreçlerinde kısalma görülür. Bu açıdan bakıldığında kiralayanın mağdur olmasını engelleyecek bir tatbik olması taahhütnamelerin mühim bir özelliğidir. Bu sebeple taahhütname hazırlanırken hukuki yardımcı katılması önemlidir. Eksik ya da yanlış hazırlanmış bir taahhütname davalar esnasında aksamalara yol açar.

Tahliye taahhütnamesi olarak hazırlanan belgeler ile kiracı belirlenen tarihte kiraladığı taşınmazı boşaltacağını taahhüt etmiş olur. Bu tür bir taahhütnamenin en mühim özelliği ise yazılı biçim şartına uyularak hazırlanmış bir irade beyanı olmasıdır. Hukuki açıdan bu özellikleri taşımasına bağlı şeklinde de kiracı açısından uyulmasını lüzumlu kılar.

Kira sözleşmeleri yapılırken mesken ya da çatılı iş yerlerine yönelik olarak hazırlanabilir. Bu sözleşmeler muayyen süreler öngörülerek hazırlanır. Süre bitiminin sonrasında ise kendi kendine yenilenirler. Sözleşmeler kendi kendine sonlanmadığı için kiracının fesih prosedürünü yapması gerekir. Kiraya veren de bu sözleşmeleri haklı bir sebebi olmadığı sürece sonlandıramamaktadır. Kiracı ve kiralayan taşınmazın muayyen bir müddet sonunda boşaltılacağına dair bir taahhütname imzaladıklarında kiralayan açısından hakların hukuki bir dayanağa oturtulması kolaylaşacaktır.

0 / 5. 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu